×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

Харта на клиента

Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) е създаден с цел задоволяване потребностите от диагностика и лечение на най-уязвимата група от населението - децата.

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в ЦФЛД.

За осъществяване на тези цели, ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

Какви принципи спазваме при предоставяне на административни услуги:

 1. Равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване.
 2. Различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях.
 3. Любезно и отзивчиво отношение.
 4. Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства.
 5. Надеждна обратна връзка.
 6. Изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
 7. Качество на предоставяните услуги.

Усилията на нашата администрация във връзка с административното обслужване са насочени към постигането на:

 1. Ефикасна организация на работата с клиентите и облекчаване на процедурите.
 2. Предоставяне на достъп до услугите чрез различни канали.
 3. Улеснение за гражданите и юридическите лица при получаване на информация за видовете административни услуги, необходимите документи за услугата, начина на приемане на заявленията за услуги, получаването на справки за текущото състояние на преписките, информация за сроковете.
 4. Повишаване качеството на предоставяната услуга, като съдействаме максимално за намаляване на личните разходи и времето за получаване на услугата.
 5. Предоставяне на ясни процедури за всяка от извършваните услуги.
 6. Създаване на обстановка за отзивчиво, вежливо и качествено обслужване на потребителите на административни услуги при осигуряване на равен достъп до услугите.
 7. Подобрена координация между звената в агенцията и контрол върху дейността на служителите, работещи по предоставянето на административни услуги.
 8. Ефикасни условия за обратна връзка.
 9. Повишено участие от Ваша страна в разработването на оптимални механизми за обслужване.
 10. Отстраняване възможностите за корупция при предоставянето на услуги.

За да постигнем тези цели е необходимо Вие:

 1. Да се отнасяте с уважение и разбиране към служителите, които Ви обслужват.
 2. Да предоставяте пълна и точна информация и необходимата документация.
 3. Да спазвате изискванията на административната процедура.
 4. Да изразявате свободно своето мнение, предложения, коментари относно нашата работа с оглед подобряване качеството на услугите.

Нашата задача е:

 1. Да Ви предоставяме ясна, точна и пълна информация чрез различни и удобни за Вас комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности.
 2. Да Ви предоставяме заявените от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване при спазване на необходимите нормативни актове.
 3. Да съблюдаваме Вашите права, като не проявяваме субективно отношение.
 4. Да осигурим начин да предоставяте Вашите мнения, коментари и оплаквания относно качеството на административното обслужване.
 5. Да се държим професионално, коректно, с уважение, внимание и разбиране към всеки от Вас.
 6. Да спазваме конфиденциалност относно всички Ваши запитвания, предложения и сигнали.

При предоставянето на административни услуги се ръководим от следните нормативни актове:

 1. Постановление № 280 от 18 октомври 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“;
 2. Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“;
 3. Закон за здравното осигуряване.
 4. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 5. Закон за здравето
 6. Закон за интеграция на хората с увреждания
 7. Закон за държавния служител
 8. Закон за защита на личните данни
 9. Закон за администрацията
 10. Национален рамков договор за медицинските дейности
 11. Административнопроцесуален кодекс
 12. Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 13. Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 14. Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

За да получите качествена и в регламентирания срок услуга, предлагана от ЦФЛД, очакваме Вашето съдействие като:

 1. спазвате и отговаряте на изискванията, посочени в Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, Закона за пътищата и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове;
 2. се запознаете предварително с изискванията на предлаганите от нас за всяка административна услуга конкретни и пълни стандарти;
 3. пестите Вашето и нашето време и усилия, като не допускате непълноти и неточности по предоставените от Вас документи.

Вие можете да подадете Заявление (по образец) за извършване на желаната от Вас административна услуга и необходимите документи, както и да получите в регламентирания срок готовия заявен в услугата документ:

 1. в деловодството на ЦФЛД;
 2. на интернет страницата на ЦФЛД в меню „Информация“, подменю „Статус на заявление“ като изпишете входящия номер и датата на постъпване на заявлението.

Предоставяне на информация и съдействие относно:

 1. документите, които следва да представите;
 2. срок за получаване на исканата от Вас административна услуга;
 3. компетентната институция, която може да Ви отговори, когато Вашият проблем не е от компетентността на ЦФЛД;
 4. ще ви окажем съдействие при попълване на заявленията и в хода на административната процедура.В случай, че възникне някакъв проблем, ние ще Ви уведомим незабавно за причините, довели до това, както и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите услугата.

В случай, че:

 1. не сте удовлетворени от начина на обслужване или имате някакви оплаквания относно незаконни или пораждащи съмнение за корупция действия, както и бездействия на служители, ние искаме да знаем за това;
 2. моля да ни информирате, като се обърнете лично или чрез писмо към директора на ЦФЛД;
 3. ще бъде извършена необходимата проверка и ще бъдете уведомени възможно най-бързо на оставените от Вас пощенски или електронен адрес и телефон.

Ние поемаме отговорност за работата на нашите служители в процеса на предоставяне на административните услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване.

Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме необходимите действия за нейното повишаване.

За нас е необходимо и важно да получаваме вашите мнения, предложения и сигнали относно работата на служителите на нашата администрация, за да подобрим качеството на предоставяните услуги

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител: по телефон, факс, електронна поща.

Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Хартата е утвърдена на 14.12. 2017 г.

Настоящата Харта ще се актуализира в съответствие с изменения и допълнения в дейността на ЦФЛД и в отговор на изискванията на заявителите.

TOP