×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

сряда, 13 септември, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 13 септември 2017 г., разгледа заявленията на 48 деца. От тях бяха одобрени документите на 30 деца.

8 малки пациенти, с тежки и редки заболявания, бяха одобрени да заминат за лечение в чужбина.  Отложени са  заявленията на 5 деца, поради изчакване на оферти от чуждестранните лечебни заведения и представяне на допълнителна  медицинска документация – от родителите или от външните консултанти.

Одобрени са и документите на  22 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия. Отложени са решенията по 3 заявления до представяне на допълнителни  изследвания и становища от външни консултанти.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 10 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина –45,808,00 евро, за лечение в България –82,860,00 лв

На 14.09.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

 

 

петък, 8 септември, 2017 / Published in Новини

До

Г-жа Теодора Иванова

Председател на Обществения съвет при ЦФЛД

Представител на ДАЗД

 

До

Членовете и резервните членове

на Обществения съвет при ЦФЛД

  

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми Членове на Обществения съвет,

на основание Чл. 39, ал. ал. 1, 2 и 3 и във връзка с Чл. 35, ал. 2 от ПДОРЦФЛД

СВИКВАМ

редовно заседание на Обществения съвет към ЦФЛД по обявения график

на 13-ти септември 2017 г. (сряда) от 13:00 часа

Място на провеждане: НЦОЗА, зала 18, 10 етаж

Адрес: бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ 15

 

Д-р Тинка Троева

Директор на ЦФЛД

 

 

петък, 1 септември, 2017 / Published in Uncategorized @bg

 

  1. Изисквания за заемане на длъжността:
  2. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област – икономика, право, медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт, управление на здравните грижи, администрация и управление, социално управление, социални дейности.

– професионален опит – 3 години;

–  IV младши ранг (ако притежават такъв);

  1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

– владеене на западен език писмено и говоримо, степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати;

– да притежават документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност- MS Office: MS World, MS Excel, Internet.

  1. Описание на длъжността:

Организира, контролира и отговаря за набиране на изискуемите медицински и други документи по Заявленията за организационно и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години, които се нуждаят от лечение; отговаря за управлението на човешките ресурси в ЦФЛД; изготвя отчети, анализи, справки, в т.ч. и такива от правен характер, свързани с финансираните от центъра дейности.

  1. Начин за провеждане на конкурса:

– решаване на тест;

– решаване на тест за владеене на език;

– интервю.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

– писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

– декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС – за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

– заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област – икономика, право, администрация и управление, социално управление, социални дейности;

– заверено копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 3 /три/ години професионален опит: копие от трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка;

– заверено копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

– заверено копие от официални документи, удостоверяващи владеене на западен език писмено и говоримо, степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати;

– заверено копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност – MS Office: MS World, MS Excel, Internet; (ако притежават такива)

  1. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице  в стая 2, ет. 11 на Център „Фонд за лечение на деца“ – гр. София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов № 15.

  1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: е интернет страницата на ЦФЛД – http://cfld-bg.com/
  2. Размер на основната заплата за длъжността – 660,00 – 1600,00 лв.
  3. Срок за подаване на документи от 01.09.2017 г. до 11.09.2017 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността – 18.09.2017

сряда, 23 август, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 23 август 2017 г., разгледа заявленията на 53 деца. От тях бяха одобрени документите на 38 деца.

14 малки пациенти, с тежки и редки заболявания, бяха одобрени за лечение в чужбина.

Одобрени са и документите на  24 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия.

Общественият съвет отложи вземането на решение по 10 заявления – до получаване на допълнителни медицински експертизи.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 5 деца.

Гласуваното финансово подпомагане  е  в размер:  за лечение в чужбина –389,082,00 евро, в които са включени и средствата с представяне на формуляр S2, съгласно системите за социална сигурност в ЕС: за лечение в България –48,330,00 лв

На 24.08.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

сряда, 9 август, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 09 август 2017 г., разгледа заявленията на 56 деца. От тях бяха одобрени документите на 45 деца.

18 малки пациенти, с тежки и редки заболявания, бяха одобрени да заминат за лечение в чужбина.

Одобрени са и документите на  27 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия.

Общественият съвет отложи вземането на решение по 7 заявления – до получаване на допълнителни медицински експертизи.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 4 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина –491,081,00 евро, за лечение в България –243,323,00 лв

На 10.08.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

 

сряда, 9 август, 2017 / Published in Новини

zx860y484_2932814

Споделяме част от благодарствените писма, които получихме през последния месец. Зад тях стоят човешки съдби – на децата и семействата им, потърсили организационно и финансово подпомагане от фонда. Добрите думи и пожелания ни дават удовлетворение от работата. И ние благодарим!

Близките на Ангел Антов от София ни пишат: „Бихме искали да благодарим на всички служители от Фонда за лечение на деца за изключително деликатното, сърдечно и съпричастно отношение към нас, пожелаваме им да имат средства и възможности да удовлетворяват всички молби на болни деца.“

Майката  на Синем Метин от с.Тимарево, Шуменско изказва своята благодарност и уважение към всички, помогнали за лечението на детето, специални поздрави и на лекарите от специализираната ортопедична болница в София.

Анета Атанасова от Стара Загора: „Искам да ви благодаря, че  помогнахте на дъщеря ми, бъдете живи и здрави и продължавайте напред!“

Семейство Карагьозови ни благодарят за „безупречната организация, за професионализма, за  доверието, което изградихме взаимно един към друг, след многобройните операции и лечение в Германия, нашето дете днес вече е добре“.

Ивелина Колева от Варна: „Искам да изкажа огромната си благодарност към Фонда за лечение, които са ни подкрепяли в най-трудните моменти за нас и дадоха шанс на дъщеря ни Жени.

Семейство Китипови ни пишат от Тюбинген, Германия: „ Поздрави на целия екип на ЦФЛД, искаме отново искрено да ви благодарим за усилията и подкрепата. Операцията на Лазар премина и той се възстановява с бързи темпове. Бъдете здрави и нека има много светлина в живота ви“.

Огняна Христова от Шумен написа в социалната мрежа Фейсбук: „Да споделя чудесна новина! Получихме чаканото одобрение и заповед. Новото заявление е било заради промяната в плана за лечението на детето, явно аз не съм разбрала. Фондът работи! Благодаря от сърце!“

И още една майка- Петя Чонова от с.Крумово, Пловдивско е повярвала в усилията на нашия екип. Тя е оттеглила жалбата си, подадена в Министерство на здравеопазването, с думите : „Подбудена от мъка и отчаяние аз седнах и излях душата си, гледайки как се мъчи сина ми подадох жалба. Бях загубила доверие във всичко, но ето, че отново повярвах във фонда. Искам да се извиня, моля да ми бъде простено и жалбата да бъде прекратена“!

 

TOP