×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

Контакти

ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН 
ОТ 9:00 ДО 17:30

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
ОТ 10:00 ДО 12:00
ОТ 14:00 ДО 16:00

Адрес за кореспонденция /подаване на заявления/
02 / 895 31 22, 02 / 895 31 04

cfld@mh.government.bg
ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА"
П.К. 19
1000 СОФИЯ

Адрес на управление:
Гр. София
Национален център по опазване на общественото здраве
Бул. “Акад. Ив. Ев. Гешов” №15
Етаж 11, Стая 20
Е-mail: cfld@mh.government.bg

TOP