×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

Често задавани въпроси

За съдействие към ЦФЛД можете да се обърнете за лечение на пациенти под 18 години, когато лечението не се покрива от Националната здравноосигурителна каса, републиканския или общински бюджети.

Фондът не финансира дейности (лечение, диагностични процедури, оперативни интервенции, прегледи, консултации и др.), които вече са осъществени или се осъществяват по отношение на пациента, преди да има решение на Обществения съвет.

Фондът не финансира експериментални методи на лечение, методи, които не са в съответствие със законодателството на държавата по местолечението, или с въведените от нея стандарти или насоки относно качеството и безопасността на лечението.

Фондът не издава формуляр S2 -Разрешение за получаване на планирано лечение в друга страна от ЕС или ЕАСТ. Този формуляр се издава от Националната здравноосигурителна каса. В този случай осигуряваното от фонда финансово подпомагане може да включи и средства за транспорт и престой - пътни и квартирни пари на детето и един негов придружител в чужбина, както и при необходимост устен превод по време на престоя и лечението при условия и по ред, определени от директора на фонда.

Фондът не финансира повече от три контролни прегледа след осъществяване на лечение/трансплантация в чужбина.

Фондът не финансира медицински изделия, извън посочените в списък на фонда (които не могат да бъдат осигурени в Република България или които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса в рамките на планирано лечение в страната по клинични пътеки), както и на медицински изделия, помощни средства, съоръжения и приспособления, осигурявани по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания;

Фондът не финасира високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от пациента в случаите, когато тяхната липса не е причина за невъзможността да се извършва адекватно лечение на пациента в Република България.

Фондът не финансира трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки в лечебни заведения извън територията на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, както и когато тя може да бъде извършена своевременно в Република България.

За подпомагане от ЦФЛД може да кандидатства всеки български гражданин на възраст до 18 години.

Заявление за подпомагане към ЦФЛД може да подаде родител/настойник/лице, предоставящо заместваща грижа - роднина, близък, приемен родител, със съгласие на Дирекция "Социално подпомагане"/директор на Дирекция "Социално подпомагане" на малолетен пациент/пациент под настойничество, или на непълнолетен пациент, който е във физическа или ментална невъзможност да подпише заявлението.

В случай, че заявлението се подава от представител, то този представител трябва да предостави на Фонда изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал.

Всяко заявление се разглежда индивидуално, като Общественият съвет на ЦФЛД взема решение за финансиране на база Правилника за дейността и организацията на работа на Центъра „Фонд за лечение на деца“. Той позволява:

 • при необходимост, осигуряваното от Фонда финансово подпомагане може да включи и средства за транспорт и престой - пътни и квартирни пари на детето и един негов придружител в чужбина, както и при необходимост, устен превод по време на престоя и лечението при условия и по ред, определени от директора на Фонда.
 • при доказана медицинска необходимост, определена от външните експерти, финансовото подпомагане може да включи и средства за транспорт и престой - пътни и квартирни пари на лекар придружител, който да окаже, при необходимост, спешна или неотложна медицинска помощ по време на пътуването

В секция Кандидатстване, подсекция Документи за кандидатстване за лечение можете да намерите списък с документите, които са Ви необходими за кандидатстване пред ЦФЛД.

Освен информация за това кои документи са Ви необходими, до всеки документ е посочено дали трябва да бъде представен в оригинал или като копие със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис.

Как да разбера какви са сроковете за работа на Фонда?

Сроковете за работа на Фонда са определени в Правилника за дейността и организацията на работа на Центъра „Фонд за лечение на деца“.

За да се ориентирате по-лесно за хода и сроковете за разглеждане на Вашето заявление, можете да посетите секция Регистри, подсекция Регистър заявления, можете да проследите статуса на Вашето заявление и на коя стъпка от процеса по разглеждане се намира. Регистърът на заявленията се обновява на ежедневна база и информацията е абсолютно актуална.

В регистъра можете да видите и имената и контактите на служителя, който отговаря за Вашето заявление и да се обърнете към него, в случай на въпроси.

Връзка с външните експерти на ЦФЛД се осъществява от служителите на Фонда. Всяка информация, която искате да получите по Вашето заявление, можете да получите от Регистър заявления или от служителя на ЦФЛД, който е отговорен за Вашето заявление.

В случай, че не сте се насочили към конкретно лечебно заведение в чужбина, можете да дадете право на ЦФЛД да Ви намерят такова. За целта трябда да попълните Декларация за съгласие по образец, позволяваща ЦФЛД да определи лечебно заведение или медицински специалист за Вашето дете.

За да се ориентирате по-лесно за хода и сроковете за разглеждане на Вашето заявление, можете да посетите секция Регистри, подсекция Регистър заявления, можете да проследите статуса на Вашето заявление и на коя стъпка от процеса по разглеждане се намира. Регистърът на заявленията се обновява на ежедневна база и информацията е абсолютно актуална.

В регистъра можете да видите и имената и контактите на служителя, който отговаря за Вашето заявление и да се обърнете към него, в случай на въпроси.

Един ден след разглеждане от Обществения съвет на Фонда, Вашето заявление ще получи статус положително, отказ, или за допълнителна експертиза. Няколко дни след това ще получите официално решение на хартиен носител.

Когато детето Ви е подпомогнато от Фонда, но отново имате нужда от лечение, можете да стартирате нова процедура към Фонда, като подадете ново заявление и всички необходими документи, описани в секция Кандидатстване, подсекция Документи за кандидатстване за лечение.

Когато имате нужда от допълнителни прегледи в чужбина след подпомогнато лечение от ЦФЛД, много важно е да не пропускате редовни контролни прегледи при медицинските специалисти от съответната специалност в България. Редовното проследяване в България е от изключително значение за вашето дете:

 • за проследяване на ефекта от проведеното лечение
 • своевременно откриване на евентуално настъпили усложнения и своевременно предприемане на необходимите диагностични лечебни процедури, включително и влизане във връзка с чуждестранните специалисти, които са провели лечението на вашето дете.
 • Когато българските специалисти са добре запознати със състоянието на детето Ви, те могат, след като бъдат попитани за външно експертно мнение от ЦФЛД, да дадат информирано и компетентно мнение.

В 14 дневен срок след прибирането Ви трябва да предоставите нужните отчетни документи пред администрацията на ЦФЛД. Необходимо е да представите и необходимата информация, медицинска и друга и документация относно осъществяваните процедури и действия по отношение на пациента и резултатите от тях, епикризи, документи, доказващи извършените разходи, и други документи до 5 години след приключване на лечението в чужбина и до 2 години след приключване на лечението в страната.

Не подценявайте предоставянето на отчетна информация. Вие сте единственият източник, чрез който ЦФЛД може да получи обратна връзка за лечението в съответното лечебно заведение в чужбина.

Не забравяйте, че за Вашето дете е много важно проследяването при медицински специалист от съответната специалност след завръщането му от чужбина.

Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане ( Обн. ДВ. Бр. 105 от 22 декември 2006г.; в сила от 01.01.2007г.):

чл. 31 (2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009г., в сила от 01.01.2010г.) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 50 на сто от счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на център "Фонд за лечение на деца".

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г.):
чл. 22 (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007г., в сила от 01.01.2008г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:

т. 3 (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009г., в сила от 01.01.2010г.) до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца".
Всеки дарител, който пожелае, може да получи удостоверение за направеното от него дарение.
За справки, телефон: 02 / 8953121 - отдел Счетоводство

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по някой от следните начини:

 • чрез пощенска  кутия, монтирана на входа на ЦФЛД, за подаване на сигнали;
 • чрез попълване на електронна форма в сайта на НСАП към МС;

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • трите Ви имена;
  • адрес за кореспонденция;
  • телефон за контакт;
  • данни за институциите, които вече сте информирали (ако има такива);
  • адрес на електронната Ви поща.

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл.111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.

ЦФЛД е администратор на лични данни (съгласно Закона за защита на личните данни) и като такъв гарантира конфиденциалността на гражданите, подали сигнал към комисията.

TOP