Правна рамка

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на съвета

Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на съвета

Постановление № 280 от 18 октомври 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“

Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Закон за здравното осигуряване

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за здравето

Закон за интеграция на хората с увреждания

Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ

Етичен кодекс на служителите на ЦФЛД

Процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за административно обслужване в ЦФЛД