×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

Мисия на ЦФЛД

Център "Фонд за лечение на деца" е създаден през 2004 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на здравеопазването  с Постановление на Министерски съвет от 29 октомври 2004 година.

Приходите на ЦФЛД се формират от следните източници чрез бюджета на Министерството на здравеопазването: субсидия от държавния бюджет, дарения и помощи и други приходи, предвидени в нормативен акт.

TOP