×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

Харта на клиента

  

Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) е юридическо лице по чл.60, ал.1 от Закона за администрацията (ЗА) и е създаден като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.

Дейността и организацията на работа на ЦФЛД се определят с Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца".

ЦФЛД е създаден с цел задоволяване на потребностите от диагностика и лечение на най-уязвимата група от населението, а именно - на децата, в случаите, в които нито един друг правен субект на територията на Република България не покрива разходите за тях.

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в ЦФЛД.

За осъществяване на тази цел ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

Какви принципи спазваме при предоставяне на административни услуги:

 1. законност при осъществяване на административната услуга;
 2. осигуряване на еднакви условия при предоставяне на услугите;
 3. своевременност и безпристрастност;
 4. откритост, достоверност и пълнота на услугите;
 5. защита правото на информация;
 6. защита на личната информация;
 7. защита на здравната информация;
 8. недопускане на дискриминация;
 9. недопускане на конфликт на интереси.

  Усилията на нашата администрация са насочени към постигането на:

 1. Ефикасна организация на работата със заявителите и облекчаване на процедурите;
 2. Улеснение на заявителите при получаване на информация за видовете административни услуги, необходимите документи, начина на приемане на заявленията, получаването на справки за текущото състояние на преписките, информация за сроковете;
 3. Повишаване качеството на дейността;
 4. Предоставяне на ясни процедури за всяка от извършваните услуги;
 5. Създаване на обстановка за отзивчиво, вежливо и качествено обслужване на потребителите на административни услуги при осигуряване на равен достъп;
 6. Ефикасни условия за обратна връзка;
 7. Повишено участие от Ваша страна в разработването на оптимални механизми за обслужване.

  За да постигнем тези цели е необходимо Вие:

 1. Да се отнасяте с уважение и разбиране към служителите, които Ви обслужват;
 2. Да предоставяте пълна и точна информация и необходимата документация;
 3. Да спазвате изискванията на административната процедура;
 4. Да изразявате свободно своето мнение, предложения, коментари относно нашата работа с оглед подобряване качеството на услугите.

  Нашата задача е:

 1. Да Ви предоставяме ясна, точна и пълна информация чрез различни и удобни за Вас комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 2. Да Ви предоставяме заявените от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване при спазване на необходимите нормативни актове;
 3. Да съблюдаваме Вашите права, като не проявяваме субективно отношение;
 4. Да осигурим начин да предоставяте Вашите мнения, коментари и оплаквания относно качеството на административното обслужване;
 5. Да се държим професионално, коректно, с уважение, внимание и разбиране към всеки от Вас;
 6. Да спазваме конфиденциалност относно всички Ваши запитвания, предложения и сигнали.

  При предоставянето на административни услуги ЦФЛД се ръководи от следните нормативни актове:

 • Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца";
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Закон за администрацията и подзаконовите актове по приложението му;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за лечебните заведения;
 • Закон за здравното осигуряване;
 • Национален рамков договор за медицинските дейности;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Етичен кодекс за поведение в ЦФЛД;
 • Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в ЦФЛД;
 • Вътрешни правила на ЦФЛД за работа със сигнали по Административнопроцесуалния кодекс;
 • Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от ЦФЛД;
 • Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в ЦФЛД;
 • Други.

  Предоставяне на информация и съдействие
  ЦФЛД ще Ви информира за:

 1. документите, които следва да представите;
 2. срок за получаване на исканата от Вас административна услуга;
 3. компетентната институция, която може да Ви отговори, когато Вашият проблем не е от компетентността на ЦФЛД;

  Ще ви окажем съдействие при попълване на заявленията и в хода на административната процедура.

  В случай, че възникне някакъв проблем, ние ще Ви уведомим незабавно за причините, довели до това, както и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите услугата.

  Информация по телефон

  Допълнителна информация за предлаганите от нас административни услуги може да получите от служителите на ЦФЛД в рамките на работното време - от 9.00 ч. до 17.30 ч. на телефон: +359 2 851 925.

  Информация по Интернет
  Можете да получите подробна информация за дейността на ЦФЛД от интернет страницата ни - cfld-bg.com

  Предложения и сигнали
  В случай, че не сте удовлетворени от начина на обслужване, моля да ни информирате като подадете предложение или сигнал по надлежния ред.

  Следва да имате предвид, че не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

  Ние поемаме отговорност за работата на нашите служители в процеса на предоставяне на административните услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване.

  За нас е необходимо и важно да получаваме Вашите мнения, предложения, допълнения и забележки относно работата на служителите на нашата администрация, за да подобрим качеството на предоставяните услуги.

  Допълнителна информация за Хартата:
  Тя е публикувана и на интернет страницата на ЦФЛД.   
  Хартата е утвърдена на 23.05. 2017 г.

  Хартата на клиента на ЦФЛД можете да намерите на информационното табло на ЦФЛД, в сградата на Центъра по обществено здраве и анализи, ул. „ Акад. Ив. Евст. Гешов“ 15, етаж 11, пред стая 2.

  Настоящата Харта ще се осъвременява периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на ЦФЛД и в отговор на изискванията на заявителите.

  Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме необходимите действия за нейното повишаване.

  Ще бъде извършена необходимата проверка и предложенията и сигналите ще бъдат разгледани и решени в установените срокове обективно и законосъобразно.

  Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител: по телефон, факс, електронна поща.

TOP